Menu
Bestemmingsplan Sector: Onderwijs Regio: Gelderland

Resultaten

  • Nieuwe kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor onderwijsinstellingen en KDV
  • Invulling geven aan de lokale onderwijs/huisvestingsvisie
  • Flexibel planologisch kader, waarin de randvoorwaarden vanuit diverse milieuaspecten zijn vastgelegd

Realisatie Integraal Kindcentrum (IKC)

De schoolbesturen hebben samen met de gemeente Oldebroek in het schooljaar 2013-2014 een lokale onderwijsvisie (Toekomstvisie) opgesteld. Om de ambities uit deze visie te realiseren vinden de scholen het nodig dat er IKC’s ontstaan.

Onderwijsinstellingen De Meidoorn en De Bron hebben aangegeven dat voor een optimale samenwerking en onderwijskwaliteit het raadzaam is dat zij in één gebouw gehuisvest worden, samen met de kinder- en peuteropvang.
De gemeente wilde deze ontwikkeling graag faciliteren en heeft na onderzoek de locatie voor de nieuwbouw bepaald, te weten de voormalige locatie van De Bron met inbegrip van twee aangrenzende percelen (gymzaal/speeltuin).

De situering van de nieuwbouw en het schoolplein is bepaald naar aanleiding van overleg met de klankbordgroep. In deze groep zitten zeven omwonenden. De goot- en bouwhoogte van de nieuwbouw mag niet meer bedragen dan 8,5 meter. Hiermee is het mogelijk om een gebouw in twee lagen te maken en een sportzaal onder te brengen.

Het realiseren van het beoogde nieuwbouwplan was niet in overeenstemming met het bestemmingsplan "Wezep Oost 2010", waardoor een partiële herziening noodzakelijk was. BJZ.nu heeft hier invulling aan gegeven en een planologisch kader opgesteld op basis waarvan IKC Zuidwest gerealiseerd kan worden. Ook heeft BJZ.nu de bijbehorende onderzoeken begeleid.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen