Menu

Wat we doen

Onderzoeken en rapportages

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen spelen diverse milieu- en omgevingsaspecten een grote rol. BJZ.nu kan inventariseren welke onderzoeken voor een project noodzakelijk zijn en kan deze tevens verzorgen.

Lees meer

Initiatieffase en principeverzoeken

Heeft u een initiatief maar weet u niet of het plan kansrijk is? BJZ.nu maakt dit graag inzichtelijk voor u en geeft waar nodig advies om de slaagkans te optimaliseren. Daarnaast kan BJZ.nu een principeverzoek opstellen en indienen bij het college van B&W in uw gemeente.

Lees meer

Omgevingsplannen

Het kan voorkomen dat een ruimtelijk initiatief niet past binnen de geldende regels. In veel gevallen moet dan het geldende omgevingsplan worden herzien. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het omgevingsplan vast.

Lees meer

Afwijking van het omgevingsplan (BOPA)

Een gemeente kan afwijken van het Omgevingsplan met een vergunningsprocedure. Dit kan bijvoorbeeld met een zogeheten Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Lees meer

Omgevingsvergunningen

Bij bouwactiviteiten of een functiewijziging moet het plan passen binnen de regels van het omgevingsplan. Past het niet, dan kan in sommige gevallen worden afgeweken van het omgevingsplan middels een reguliere of uitgebreide omgevingsvergunning.

Lees meer

Rood voor rood - ruimte voor ruimte

Heeft u (voormalige) agrarische bedrijfsgebouwen die u wilt slopen en wilt u een woning terugbouwen? Mogelijk dat de Rood voor Rood - Ruimte voor Ruimte regeling hierin kan voorzien. BJZ.nu heeft veel ervaring met het begeleiden van dergelijke projecten en met het opstellen van de benodigde rapportages.

Lees meer

Detacheringen

De adviseurs/projectleiders van BJZ.nu werken ook op detacheringsbasis aan projecten. Hierbij valt te denken aan onder andere overheidsinstanties die te maken hebben met een te grote werkvoorraad of die plannen liever binnen hun eigen organisatie opgesteld willen hebben.

Lees meer

Landschapsplannen

Nieuwe ontwikkelingen moeten in balans zijn en blijven met de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde van een erf en de directe omgeving. Hiervoor dienen nieuwe initiatieven op passende wijze te worden ingepast in het bestaande landschap. Dit wordt gedaan aan de hand van een landschapsplan.

Lees meer

Cultuurhistorie

Het inzetten van kennis over cultuurhistorie bij nieuwe ontwikkelingen kan ervoor zorgen dat deze ontwikkelingen harmoniƫren met de kenmerken en context van een gebied. BJZ.nu denkt graag mee over hoe de cultuurhistorische waarden kunnen worden behouden, teruggebracht of versterkt. Een cultuurhistorische memo bestaat uit een rapportage over de beleidskaders, ontstaansgeschiedenis, cultuurhistorische waarden en de borging van deze cultuurhistorische waarden. Als aanvulling op de cultuurhistorische memo kan een ontwerp worden gemaakt om de cultuurhistorische waarde te borgen.

Lees meer

Beleid

Duidelijk en helder beleid is essentieel om concrete projecten te realiseren. Ruimtelijk beleid biedt kaders die nodig zijn voor de uitvoering van de projecten. BJZ.nu kan overheden ondersteunen met het actualiseren van bestaand beleid of het opstellen van nieuw ruimtelijk beleid. Vanuit onze praktische ervaring in de uitvoering weten wij waar goed beleid aan moet voldoen.

Lees meer
Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen