Menu

Privacy statement

BJZ.nu B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacystatement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk informeren.

In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door BJZ.nu B.V.

BJZ.nu B.V. verwerkt persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. BJZ.nu B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Zo leggen we in dit privacystatement uit hoe we uw gegevens verwerken en waarvoor we dat doen. We vertellen hier ook wat u zelf kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens.

Dit privacystatement geldt voor iedere dienstverlening van BJZ.nu B.V. waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Als BJZ.nu B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BJZ.nu B.V.
Twentepoort Oost 16a te Almelo
T.a.v. de heer N. (Niels) Broekhuis (Functionaris Gegevensbescherming (FG))
Email: nbroekhuis@bjz.nu 
Telefoon: 0546 454466

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken is alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Het verzamelen, maar ook het opslaan, opvragen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verwijderen van gegevens uit onze administratie. Dit is een zeer ruim begrip.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

BJZ.nu B.V.; locatie houdende aan de Twentepoort Oost 16a 7609 RG te Almelo, aan de Dokter van Wiechenweg 2 8025 BZ te Zwolle, aan de Wattbaan 51 3439 ML te Nieuwegein en aan de Helperpark 286-1 9723 ZA te Groningen.

Tevens heeft BJZ.nu B.V. een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die toeziet op de naleving van de AVG en bij wie u ook terecht kunt met vragen. U kunt onze FG (de heer N. (Niels) Broekhuis) rechtstreeks mailen via nbroekhuis@bjz.nu.

Van wie verwerkt BJZ.nu B.V. persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een klantrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Dat zijn persoonsgegevens van:

- (ex-)klanten;
- mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, of
- mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een klantrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.


Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken van derden met wie wij geen klantrelatie hebben of hebben gehad, bijvoorbeeld om uw en onze belangen te beschermen. Dit kunnen wij onder meer doen in het kader van fraudebestrijding en het inventariseren van stakeholders.

Welke persoonsgegevens verwerkt BJZ.nu B.V.?

BJZ.nu B.V. beschikt over persoonsgegevens in het geval dat u deze zelf aan ons hebt verstrekt of doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of producten. BJZ.nu B.V. kan ook over deze gegevens beschikken door openbare bronnen te raadplegen en/of door het verrijken van gegevens via derden. De AVG schrijft geen bewaartermijnen voor. Hoe lang persoonsgegevens mogen worden bewaard hangt samen met het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

Wij hanteren de volgende bewaarpolicy. Heeft u contact met ons maar besluit u geen klant te worden, dan bewaren we uw persoonsgegevens maximaal zes maanden. Wordt u wel klant dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de offerte net u zolang als u klant bent en voor een periode van maximaal twee jaar na einde van de klantrelatie.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor een (dreigende) (buiten)gerechtelijke procedure kunnen we langer dan twee jaar bewaren, namelijk zolang als nodig is voor de procedure en maximaal 20 jaar. Persoonsgegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst bewaren we tot zeven jaar na einde klantrelatie.

Waarvoor verwerkt BJZ.nu B.V. persoonsgegevens?

Om een klantrelatie aan te kunnen gaan en tot stand te kunnen brengen.

Als u een klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over u gebruiken die wij van anderen krijgen.

Om de offerte uit te kunnen voeren.

In het geval dat u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten en om onze diensten te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen u geen diensten leveren zonder gegevens hiervoor te gebruiken.

Zo gebruiken wij uw naam en (e-mail)adresgegevens bijvoorbeeld voor onze administratie en om contact met u over onze dienstverlening te onderhouden. Verder gebruiken wij adresgegevens, telefoonnummer, geslacht en overige gegevens die u ons verstrekt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het beantwoorden van vragen, het aanvragen van vergunningen en de afhandeling van klachten en geschillen. Wij bewaren de vragen die u ons e-mailt of telefonisch stelt. Dit doen wij onder meer in het kader van (juridische) bewijsvoering. Hierdoor kunnen we op een later moment onze afspraken met u nagaan. Maar we hebben de gegevens ook nodig om onze dienstverlening technisch mogelijk te maken.Verder ook voor de afhandeling van uw betaling; om (jaar)nota(‘s) te kunnen sturen en deze te kunnen incasseren verwerken wij persoonsgegevens.

In het geval van niet tijdige betaling van onze nota(‘s), ook niet nadat we daarvoor een herinnering hebben gestuurd, kunnen we onze vordering op u ter incasso overdragen aan een derde partij. Deze partij ontvangt van ons dan de gegevens die nodig zijn om de vordering te kunnen incasseren, zoals naam, adresgegevens en de factuur waar het om gaat.

Toestemming

BJZ.nu B.V. kan u om toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. In het geval dat u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan via ons secretariaat of door contact op te nemen met onze FG. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Verwerkt BJZ.nu ook bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over gezondheid, gegevens over religieuze of levensbeschouwende overtuigingen, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, politieke opvattingen, het lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, genetische gegevens en gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. BJZ.nu B.V. verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens van klanten, tenzij dat door de wet is toegestaan.

Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Strafrechtelijke persoonsgegevens?

 Een andere categorie gegevens betreft de strafrechtelijke gegevens. Het gaat daarbij om de verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen. Ook gaat het om persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Deze gegevens worden door BJZ.nu B.V. niet verwerkt.

Aan wie verstrekt BJZ.nu B.V. uw persoonsgegevens?

BJZ.nu B.V. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan dienstverleners, die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten en die daarbij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

BJZ.nu B.V. kan bijvoorbeeld dienstverleners inschakelen voor het uitvoeren van onderzoeken of bij de afhandeling of levering van onze diensten. BJZ.nu B.V. verstrekt aan dienstverleners uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. BJZ.nu B.V. verplicht de dienstverleners met wie wij persoonsgegevens delen deze uitsluitend te gebruiken in het kader van de betreffende dienstverlening aan ons of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De dienstverleners mogen ook uitsluitend op instructie van BJZ.nu B.V. handelen.

Daarnaast kan BJZ.nu B.V. (wettelijk) verplicht worden om persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders, politie of aan professionele raadgevers (zoals een bewindvoerder of advocaat). Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet verkocht of verhuurd aan derde partijen die deze vervolgens voor eigen doeleinden verder verwerken.

Welke regels gelden voor BJZ.nu B.V. bij de verwerking van persoonsgegevens?

 Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij onder meer gebonden aan:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • De Telecommunicatiewet

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die BJZ.nu B.V. van uw hand heeft gekregen. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Rechten zijn niet absoluut, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor wij geen gehoor aan het verzoek kunnen geven. Als dat zo is dan leggen we dat gemotiveerd uit.

In het geval dat u ons een verzoek stuurt over één van deze rechten, zullen wij hier binnen vier weken op reageren. U kunt ons een verzoek doen via het contactformulier op de website, per e-mail of telefonisch.

Stuurt u het verzoek aan BJZ.nu B.V. o.v.v. ‘privacy’ via ons contactformulier of per email aan nbroekhuis@bjz.nu. In het verzoek moet zoveel mogelijk worden gespecificeerd op/om welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Ook moet het verzoek voorzien zijn van naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij u ons ongegronde of buitensporige verzoeken doet.

Voordat we aan uw verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht u te identificeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om een kopie van uw identiteitsbewijs te maken zonder dat pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) worden mee gekopieerd.

Recht op inzage van de persoonsgegevens

Als klant heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u bij ons (waar u specifieke diensten en/of producten afneemt) kunt opvragen welke persoonsgegevens er worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

Recht op correctie of verwijdering van de gegevens

Als klant heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verbeteren in het geval dat deze gegevens onjuist zijn. U kunt ook een verzoek doen aan BJZ.nu B.V. om de gegevens te verwijderen. Wij hoeven hier niet altijd aan te voldoen. Zo hoeft BJZ.nu B.V., als er een andere rechtsgrond is voor de verwerking, uw gegevens niet te verwijderen in geval van gebruik van het recht op verwijdering. Bijvoorbeeld omdat wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren of omdat de gegevens nodig zijn om diensten aan te kunnen leveren.

Recht op verzet en recht op beperking van het gebruik

Als klant van ons heeft u wettelijk gezien een aantal mogelijkheden om zich te verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken.

U kunt alleen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kosteloos bezwaar maken indien deze persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

In het geval dat u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door ons onrechtmatig is of als wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kunt u een verzoek tot beperking van de verwerking doen. De gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan in het geval u nog wacht op een controle van de gegevens of op een antwoord op het verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid/recht op dataportabiliteit

U kunt ons een verzoek doen om de gegevens die wij van u hebben over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

Zijn uw persoonsgegevens (be)veilig(d) bij BJZ.nu B.V.?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen BJZ.nu B.V. kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door onze medewerkers. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van BJZ.nu worden uitgewisseld. Maar alleen als hiervoor een grondslag is en wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bijvoorbeeld in geval van niet tijdige betaling.

BJZ.nu B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van encrypties en toegangscodes. Daarbij maken wij een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Waar kan ik een datalek melden?

Wij als BJZ.nu B.V. vinden het heel belangrijk dat uw gegevens veilig zijn.

Mocht het zo zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet zou moeten, wilt u dit dan ons zo snel mogelijk informeren zodat wij hierover waar nodig contact kunnen opnemen met de betrokkenen en de toezichthouder hierover kunnen informeren?

Dit doet u via nbroekhuis@bjz.nu.

Vermeld in uw e-mail de naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkzaam bent, het telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek.

BJZ.nu B.V. houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek hebt geconstateerd.

Waar kunt u terecht met een klacht of een vraag?

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door BJZ.nu B.V. kunt u zich richten tot ons via uw contactpersoon binnen onze organisatie.

Daarnaast kunt u met vragen of klachten terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die wij hebben aangesteld om toe te zien op de naleving van de AVG.

Hij is bereikbaar via nbroekhuis@bjz.nu.

Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Kunnen wij dit document wijzigen?

Ja, ons privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen. Zo passen wij het privacystatement aan als er bijvoorbeeld nieuwe gegevensverwerkingen zijn. En als deze wijzigingen ook voor uw belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar.

De meest actuele versie van ons privacystatement kunt u steeds terugvinden op www.bjz.nu.

Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen