Menu
Bestemmingsplan Sector: Wonen Regio: Twente

Resultaten

  • Toekomst bestendig bestemmingsplan
  • Eenduidig en helder juridisch planologisch kader

Bestemmingsplan Borne, Hertme en Zenderen

Een aantal geldende bestemmingsplannen voor de kernen Borne, Hertme en Zenderen diende geactualiseerd te worden. Aanleiding voor de actualisatie van de bestemmingsplannen voor deze kernen was het feit dat de planregels van de vigerende bestemmingsplannen verouderd waren, enkele wijzigingen en herzieningen waren toegepast, het gebruik van terreinen en gronden was veranderd en er sprake was van gewijzigde wetgeving en nieuw ruimtelijk beleid. Deze actualisatie maakte onderdeel uit van het actualiseringstraject van bestemmingsplannen in de gemeente Borne. Met het geactualiseerde bestemmingsplan is nu voor de kernen Borne, Hertme en Zenderen sprake van een eenduidig en helder juridisch-planologisch kader.


Voorliggend bestemmingsplan voorziet tevens in de planologische kaders voor de Bornsche Maten 3e fase (B). Deze fase bestaat uit drie delen. Het eerste deel omvat de afronding van de 6e buurt De Maten en de 7e buurt Eschwonen. Het tweede deel omvat de 8e buurt De Horsten. Voor deze buurt is een eerste stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd maar dient nog een nadere uitwerking plaats te vinden. In het bestemmingsplan is voor maximaal 20 woningen een directe bouwtitel mogelijk gemaakt, gelegen ten oosten van het Slangenbeekhofje (Blauwebes). Voor de overige gronden in deze 8e buurt is in het bestemmingsplan voorzien in een uit te werken bestemming. In totaliteit bestaat de 3e fase (B) uit circa 500 woningen, waarbij circa 300 tot 350 woningen rechtstreeks worden bestemd en de resterende woningen een uit te werken bestemming krijgen.


Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen