Menu
Bestemmingsplan Sector: Woonzorg Regio: Twente

Resultaten

  • Adequaat en juridisch houdbaar bestemmingsplan
  • Een transformatie waarbij wordt ingespeeld op de demografische ontwikkelingen in Almelo en Twente
  • Door goede samenwerking met betrokken partijen een vlot planologisch proces

Bestemmingsplan Herontwikkeling De Hofkamp

De bevolking van Almelo vergrijst, terwijl de levensverwachting toeneemt. Hierdoor zal de vraag naar zorg stijgen. Ook zal het aantal mensen met meerdere (chronische) aandoeningen toenemen. Naast de stijgende vraag zal er meer diversiteit ontstaan in de vraag naar zorg. Maatschappelijke ontwikkelingen (zoals veranderende woonwensen, wet- en regelgeving en emancipatie van ouderen) leiden tot nieuwe woon-zorgconcepten. Daarnaast worden er hogere eisen gesteld aan de woonomgeving en de wijze waarop zorg, welzijn, service en dienstverlening voor hen is georganiseerd.

Ter plaatse van de Canisiushof 1 in Almelo bevond zich een verouderd woon-zorgcentrum, genaamd De Hofkamp, wat niet meer voldeed aan de eisen en wensen voor mensen met een intensieve zorgvraag met 24-uurs ongeplande aanwezige zorg.

De ontwikkeling betrof het slopen van het oude woon-zorgcentrum en het realiseren van een nieuw woon-zorgcentrum dat weer voldoet aan de hedendaagse eisen die hieraan worden gesteld. Bij het ontwerpen en positioneren van de nieuwbouw is door architect (FAME groep) tevens rekening gehouden met het naastgelegen Hagenpark en de monumentale bebouwing rondom het plangebied.

De gewenste voorgenomen ontwikkeling was niet in overeenstemming met het destijds geldende bestemmingsplan. Daarom was een herziening noodzakelijk om het gewenste plan te kunnen realiseren. Het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling De Hofkamp” is hier het resultaat van en biedt de gewenste juridisch-planologische kader voor de herontwikkeling van De Hofkamp.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen