Menu
Overig Sector: Woonzorg Regio: Emmen

Resultaten

  • Passende kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen met geheugenproblemen
  • Stikstofemissie in kaart gebracht door middel van passende stikstofonderzoeken

Realisatie kleinschalige woonzorg-voorzieningen

Als gevolg van demografische ontwikkelingen zal de komende jaren de bevolkingsgroei langzaam stagneren. Door de vergrijzing neemt het aantal senioren toe en gaat het aandeel van de beroepsbevolking afnemen. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat er een veranderende vraag naar type woningen ontstaat en de vraag toeneemt naar woonvoorzieningen voor ouderen met ondersteuning in de vorm van welzijnsvoorzieningen en zorgaanbod.

Op de percelen aan de Ravelijn 104 en 106 in Emmen worden twee kleinschalige woonzorgvoorzieningen gerealiseerd. Hiervoor dient de bestaande bebouwing te worden gesloopt.

Het realiseren van de woonzorgvoorzieningen was niet in overeenstemming met de bouwregels van het vigerende bestemmingsplan. Wel kon worden afgeweken en medewerking worden verleend via een omgevingsvergunning. Het gaat hierbij om de zogenaamde kruimelgevallen.

Deze kleine buitenplanse afwijkingen van het bestemmingsplan zijn door BJZ.nu zorgvuldig gemotiveerd met twee ruimtelijke motiveringen waarin is aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.
Daarnaast is de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen ontwikkelingen in kaart gebracht. Hiertoe zijn twee passende stikstofonderzoeken voor de bouwfase en de gebruiksfase van de woonzorgvoorzieningen uitgevoerd.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen