Menu
Wijzigingsplan Sector: Wonen Regio: Drenthe

Resultaten

  • Passend en juridisch houdbaar planologisch kader voor het realiseren van een compensatiewoning in het kader van de ruimte voor ruimte regeling.
  • Met toepassing van de ruimte voor ruimte regeling wordt voorzien in een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door de sloop van landschap ontsierende bebouwing en landschappelijke inpassing van het erf.
  • Beroep is door de Raad van State ongegrond verklaard.

Wijzigingsplan (ruimte voor ruimte)

Aan het Oranjekanaal Zuidzijde 7 te Zwiggelte, in het buitengebied van de gemeente Midden-Drenthe, bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf met bijbehorende agrarische opstallen en bedrijfswoning. De bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd, waardoor de agrarische opstallen geen vervolgfunctie hebben en er niet langer in onderhoud van deze bebouwing geïnvesteerd wordt.
Initiatiefnemer wil de agrarische opstallen slopen en een compensatiewoning met bijgebouw in het kader van de ruimte voor ruimte regeling realiseren. De bestaande bedrijfswoning is als reguliere woning bestemd en het nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast.

De voorgenomen ontwikkeling was niet passend binnen het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Midden-Drenthe’. In datzelfde bestemmingsplan is echter een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van een woning in het kader van de ruimte voor ruimte regeling. Van deze wijzigingsbevoegdheid is gebruikt gemaakt.
Het wijzigingsplan voorziet in de benodigde planologische kaders om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. In de toelichting is aangetoond dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

BJZ.nu heeft het planologische traject van principeverzoek tot een onherroepelijk wijzigingsplan begeleid. Daarnaast heeft BJZ.nu zorg gedragen voor de benodigde milieutechnische onderzoeken en het ruimtelijk kwaliteitsplan.
Tegen het plan is door een bezwaarmaker beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft het beroep echter ongegrond verklaard, waarmee het wijzigingsplan in stand is gebleven en het plan doorgang kan vinden.

Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen