Menu
Bestemmingsplan Sector: Wonen Regio: Twente

Resultaten

  • Passend en juridisch houdbaar planologisch kader voor het realiseren van tien woningen ter plaatse van de voormalige huishoudschool Het Hoikinck in Weerselo.
  • Nieuwe toekomstbestendige functie voor locatie zonder vervolgfunctie.
  • Bijdrage aan de woningbehoefte van de kern Weerselo en omstreken.

Woongebied met 10 levensloopbestendige woningen

Aan de Bisschopstraat 12 in de kern Weerselo bevindt zich de voormalige huishoudschool Het Hoikinck en de voormalige woonwagenstandplaats van Weerselo. Het pand van de voormalige huishoudschool is tot 2017 in gebruik geweest ten behoeve van verschillende functies. Sindsdien staat het pand leeg. Aangezien er geen vervolgfunctie voor het pand is, is deze locatie beschikbaar voor herontwikkeling.


Het voornemen bestaat de bestaande bebouwing en erfverharding ter plaatse te slopen en te saneren en de locatie te her ontwikkelen in een woongebied met 10 levensloopbestendige woningen in een groene setting. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt een aanzienlijke kwaliteitsverbetering in de kern Weerselo gerealiseerd.


De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om die reden is een herziening van het bestemmingsplan vereist. Het bestemmingsplan voorziet in de benodigde planologische kaders om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. In de toelichting is aangetoond dat het plan in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening is.


BJZ.nu heeft het planologische traject van het opstellen van een conceptbestemmingsplan tot een onherroepelijk bestemmingsplan begeleid. Daarnaast heeft BJZ.nu zorggedragen voor de benodigde milieutechnische onderzoeken.


Ontdek meer over wat wij doen Offerte aanvragen
Stikstofonderzoek nodig?

Ontvang snel een passende offerte.

Offerte aanvragen